Nguyen Luong Duy

Duy nó lười nên chưa làm gì để tạm vậy, hết lười làm sau... =))